facebook

Smart IT

W dobie globalizacji kluczem do rozwoju i konkurencyjności państw jest gospodarka oparta na wiedzy, wykorzystująca mechanizmy międzynarodowego transferu technologii. Dyfuzja technologii pomiędzy podmiotami z różnych krajów buduje ich siłę ekonomiczną i jest źródłem innowacji na skalę globalną. Od pojawienia się pomysłu do wdrożenia opartej na nim innowacji wiedzie długa droga, ale to właśnie innowacje stanowią klucz do konkurencyjności firm. Transfer technologii to zorganizowany proces przekazywania wiedzy niezbędnej do rozwoju i komercjalizacji technologii, czyli tworzenia innowacji.

W warunkach silnej konkurencji, rosnących wymagań konsumentów oraz coraz krótszego cyklu życia produktów i technologii, przedsiębiorstwa muszą stale poszukiwać innowacji i wdrażać nowe rozwiązania. Transfer technologii może odbywać się między firmami i polega m.in. na sprzedaży patentów, licencji oraz „know how”, a także na podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć joint venture i na kooperacji przemysłowej. Technologie mogą być również pozyskiwane przez firmy z publicznego sektora badań i rozwoju (B+R), a w tym na zakupie w tym sektorze wynalazków, patentów, licencji i wzorów użytkowych oraz na zlecaniu przez firmy badań kontraktowych.

Transfer technologii ułatwia budowanie pozycji konkurencyjnej, jednak proces odniesie sukces dopiero, gdy zostanie skutecznie zastosowany w praktyce biznesowej. W realizacji transferu technologii innowatorzy bardzo często korzystają ze specjalistycznego wsparcia centrów transferu technologii oraz działających w ich ramach brokerów technologii. Ośrodki te zapewniają pomoc w pozyskiwaniu kapitału na realizację innowacyjnych przedsięwzięć, poszukiwaniu partnerów technologicznych i biznesowych, a także w rozwijaniu działalności biznesowej i wchodzeniu na rynki zagraniczne.

Klaster Smart IT należący do GreenPL.eu Invest Group stawia sobie za cel stworzenie i rozwój europejskiego ekosystemu innowacji służącego wymianie wiedzy, wspólnym pracom badawczym, rozwojowym i komercjalizacyjnym poprzez zapewnienie narzędzi koordynacyjnych, komunikacyjnych i informacyjnych, a także stworzenie nowych możliwości biznesowych w skali europejskiej i światowej poprzez wspólne podejmowanie przedsięwzięć biznesowych oraz marketingowych.

Metropolie XXI wieku borykają się z nieznanymi wcześniej trudnościami. Wciąż rosnąca liczba ludności powoduje, że problemy komunikacyjne coraz bardziej utrudniają codzienne życie mieszkańców. Wszechobecne korki i nasilający się hałas to tylko niektóre z powodów, dla których powinniśmy podjąć jak najszybsze działania zmierzające do reorganizacji ośrodków miejskich. Smart City to pionierska inicjatywa, która ma usprawnić ich funkcjonowanie poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energii, transportu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych. Koncepcja inteligentnego miasta, jako jeden z kluczowych projektów Unii Europejskiej, idzie w parze z realizacją pakietu klimatyczno-energetycznego, którego celem jest redukcja emisji CO2 oraz działania zmierzające do osiągnięcia niezależności energetycznej w Europie. Inteligentne miasta jutra już istnieją i potwierdzają, że najlepszym kierunkiem rozwoju współczesnych aglomeracji jest właśnie idea Smart City. Jej realizacja umożliwia wzrost jakości życia przy zmniejszeniu jego kosztów. 

Wizje zrównoważonego rozwoju, sprawnego zarządzania przestrzenią publiczną, znacznej poprawy jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska od dawna przyświecały europejskim miastom, które dzisiaj są w czołówce w zakresie wdrażania inteligentnych rozwiązań poprawiających funkcjonowanie przestrzeni miejskiej. Zaliczyć do nich możemy m.in Wiedeń, Amsterdam, Londyn czy Barcelonę. Polskie miasta stoją u progu realnych zmian. Świadomi możliwości i potrzeb naszego kraju, oferujemy kompleksowe rozwiązania, które pozwolą nam łatwiej wkroczyć na europejski rynek i podnieść konkurencyjność Polski. Opieramy się na takich projektach jak Smart Grid (inteligentne sieci elektroenergetyczne, których głównym celem jest zmniejszenie kosztów energii elektrycznej), Smart Metering (inteligentne systemy pomiarowe, które umożliwiają kontrolę wydatkowania energii) oraz Green ID  (inteligentne, wielofunkcyjne karty elektroniczne). Inwestycje w innowacyjne rozwiązania z wykorzystaniem naszych technologii dają szansę na zwiększenie konkurencyjności polskich miast. To także źródło pewnych zysków. 

Klaster Smart IT wyróżnia rzetelność oraz szeroki zakres świadczonych usług. Zrealizowane przez nas projekty charakteryzują się dużym zaawansowaniem technologicznym i innowacyjnością. Świadczy o tym chociażby pierwsze miejsce w konkursie „Innowacyjny projekt” organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, które otrzymaliśmy za program „Budowa rynku pojazdów elektrycznych i infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego”. Projekt ten jest częścią realizowanej przez nas strategii transformacji miast w oparciu o ideę Smart City. Prekursorem tego nowego trendu jest Zakopane, gdzie z naszej inicjatywy rozpoczęto realizację m.in. inteligentnego monitoringu, systemu transportu, centrum zarządzania kryzysowego i centrum komunikacji z mieszkańcami. Sukces przedsięwzięcia „Eko Zakopane Smart City” sprawił, że coraz więcej ośrodków chce podążać za ideą inteligentnego miasta. Ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów i inwestorów podzielających wizję Smart City. Jesteśmy pewni, że dzięki wymianie wiedzy i wspólnym inwestycjom uda nam się osiągnąć cele i zamierzone zyski.

W gospodarce opartej na wiedzy o konkurencyjności firm decyduje przede wszystkim dostęp i powszechne wykorzystanie nowoczesnych technologii. W zakresie przetwarzania i przechowywania danych, czyli w obszarze, który nie stanowi zazwyczaj trzonu działalności gospodarczej, małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają po technologie ICT.

Narzędzia ICT są obecnie kluczowe dla faktycznie wszystkich procesów biznesowych, a w szczególności tych związanych z rozwojem innowacyjności przedsiębiorstw: działalności badawczo-rozwojowej (poszukiwanie koncepcji, jej rozwój, prototypowanie), transferu technologii w postaci zakupu jej od zewnętrznych podmiotów i dostosowania do potrzeb danego przedsiębiorstwa, a także dla kluczowej obecnie, szczególnie dla wdrażania innowacji nowych w skali rynku, współpracy w procesie innowacyjnym. Niezwykle istotną rolę dla firm pełni dostęp do najlepszych źródeł wiedzy, co ułatwiają technologie informacyjne. Ułatwiają one też współpracę i wspólną realizację projektów w różnych jednostkach. Podobnie technologie ICT umożliwiają praktyczną realizację popytowego podejścia do innowacji, np. zbierania pomysłów na produkty od klientów przez stronę internetową.

Dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw zakup infrastruktury technologicznej (sprzętu i oprogramowania), a także ciągłe jej powiększanie i uaktualnianie w odpowiedzi na rosnące potrzeby, wiąże się ze sporymi nakładami finansowymi. Odpowiedzią na te wyzwania jest technologia chmury obliczeniowej. Dzięki chmurze firmy ponoszą jedynie koszty operacyjne, które zależą od rzeczywistego poziomu wykorzystania zasobów. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z technologii chmury, nie są też zależni od sprzętu i konieczności jego bieżącego utrzymania oraz od aktualizowania oprogramowania. Pozwala to przedsiębiorstwom skupić się na kluczowych kompetencjach, a zatem na podstawowej działalności, która decyduje o konkurencyjności firm na rynku.

Wszystkim natomiast podmiotom gospodarczym, niezależnie od ich wielkości i posiadanych środków finansowych, korzystanie z chmury obliczeniowej pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ jej użytkownicy mają dostęp do zasobów z każdego komputera podłączonego do Internetu, a przy tym mogą oni też w każdym momencie automatycznie dodawać lub usuwać zasoby albo maszyny wirtualne. Dodatkowym atutem technologii chmury obliczeniowej jest to, że jej obsługa jest bardzo prosta i że w związku z tym mogą z niej korzystać wszyscy klienci niezależnie od posiadanych przez nich kompetencji informatycznych.

Klaster Smart IT należący do GreenPL.eu Invest Group prowadzi aktywną działalność w zakresie rozwoju narzędzi ICT, w tym rozwiązań chmurowych, dla biznesu i administracji publicznej.  Z sukcesem zrealizowaliśmy szereg innowacyjnych projektów, takich jak stworzenie zintegrowanego systemu wielofunkcyjnej chmury do obsługi procesów biznesowych oraz dedykowanych aplikacji wspierających procesy logistyczne, zagospodarowania odpadów komunalnych i realizację złożonych procesów inwestycyjnych.

Najpopularniejszą formą kontaktu przedsiębiorstw z ich potencjalnymi odbiorcami przez długi czas były branżowe katalogi internetowe. Szybko jednak dostrzeżono, że poziom komunikacji z klientami przy użyciu takich narzędzi jest niewystarczający. Dlatego ostatnie lata przyniosły zdecydowany rozwój portali wspierających aktywną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi stronami procesów biznesowych. Do najpopularniejszych na świecie należą witryny internetowe, takie jak Alibaba czy Global Sources, których wartość szacowana jest nawet na kilka miliardów dolarów. Polska, mimo że może się pochwalić liczną grupą wybitnych specjalistów z branży IT, wciąż nie oferuje swoim użytkownikom tego typu profesjonalnych usług. W efekcie istnieje zapotrzebowanie na platformy umożliwiające swobodną komunikację przedsiębiorstw z potencjalnymi klientami. 

Podstawową cechą nowoczesnego biznesu jest efektywne zarządzanie. W celu zminimalizowania kosztów niezbędnych usług, coraz częściej rezygnuje się dziś z tradycyjnych rozwiązań na rzecz usług zdalnych. Jeszcze niedawno kompleksowa obsługa firmy wymagała od przedsiębiorców utrzymywania generujących znaczne koszty wieloosobowych działów. Dzięki idei outsourcingu bardziej opłacalne i wygodniejsze jest delegowanie zadań wyspecjalizowanym podmiotom, które dla jeszcze większego obniżenia kosztów, mogą działać niemal całkowicie w przestrzeni wirtualnej. Centrum Usług Biznesowych pod nazwą www.f.pl to zestaw narzędzi, dzięki którym możliwe jest podniesienie skuteczności oraz zmniejszenie kosztów usług skierowanych zarówno do przedsiębiorstw, jak osób fizycznych. Podstawowym elementem platformy są Wirtualne Targi pozwalające na organizację wymiany handlowej on-line dla dowolnej branży. 

Centrum Usług Biznesowych obejmuje również inne aspekty  funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym: księgowość, CRM, e-marketing, bezpieczeństwo, call center. Bez straty dla przedsiębiorstwa można całkowicie przenieść je do przestrzeni wirtualnej. Szeroki zakres narzędzi dostępnych w ramach platformy biznesowej www.f.pl pozwala na kompleksową realizację potrzeb nowoczesnych przedsiębiorstw. Ponadto Centrum Usług Biznesowych, dzięki swojej tak szerokiej ofercie, umożliwia przedsiębiorcom bardziej świadomą diagnozę ich potrzeb. Obecnie wielu nabywców zdaje się nie doceniać oferowanych na rynku usług mających na celu poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Platforma www.f.pl promuje szersze korzystanie ze wsparcia podmiotów zewnętrznych, które pozwala na zwiększenie efektywności firmy.

Centrum Usług Biznesowych wpisuje się w globalne trendy przenoszenia coraz większej liczby elementów życia codziennego do świata cyfrowego. Obecnie wiele czynności można już wykonać za pośrednictwem sieci, co pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy. Środki inwestorów zainteresowanych udziałem w zyskach generowanych przez Centrum Usług Biznesowych wykorzystane zostaną przede wszystkim na finansowanie rozwoju narzędzi udostępnianych w ramach platformywww.f.pl. Nieustanne prace nad zwiększaniem funkcjonalności usług oferowanych użytkownikom zaowocują wzrostem przychodów, a w efekcie podniosą wartość całego projektu i osiągane przez inwestorów stopy zwrotu.

Projekty unijne umożliwiają firmom realizację kompleksowych, długofalowych działań rozwojowych dzięki dużo niższym kosztom. W okresie do 2020 roku budżet środków do rozdysponowania w ramach nowej Perspektywy Finansowej UE to 82,5 mld EUR. Środki te będą trafiały do beneficjentów za pośrednictwem 5 programów operacyjnych wdrażanych na szczeblu centralnym, 16 regionalnych programów operacyjnych i jednego programu ponadregionalnego. Wsparcie dla  przedsiębiorców pochodzić będzie z trzech głównych źródeł – Programu Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz programów regionalnych. Komisja Europejska, w rozporządzeniach unijnych na nową perspektywę, wskazała w jedenastu ogólnych punktach (tzw. celach tematycznych) obszary, na które będzie można przeznaczyć fundusze unijne. Na dwa z tych celów, które są skierowane bezpośrednio do firm i dotyczą  ich inwestycji w badania i innowacje oraz podnoszenia konkurencyjności  przewidziano (w ramach ww. programów), prawie 16 mld euro. Środki te będą budować konkurencyjność polskiej gospodarki głównie poprzez innowacje, które mają powstawać dzięki współpracy przedsiębiorców i naukowców.

Główny program przeznaczony na finansowanie innowacji to PO Inteligentny Rozwój (PO IR). Program ten kładzie nacisk na wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, co wyraża się zarówno w ilości środków przeznaczonych na ten cel, jak i w różnorodności planowanych instrumentów. PO IR przewiduje również wspieranie inwestycji przedsiębiorstw, ale na mniejszą skalę. Z kolei, wsparcie szeroko rozumianej sfery e-gospodarki przewidziane jest w programie  PO Polska Cyfrowa. Z kolei Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko będzie wspierać głównie budowę infrastruktury transportowej, wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami. Ponadto wsparcie przeznaczone będzie na ograniczenie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne. W sektorze energetyki dofinansowywane będą głównie źródła odnawialne oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji.

Na szczeblu regionalnym wsparcie z funduszy strukturalnych przyznawane będzie w ramach szesnastu RPO, w ogólnej kwocie 31,3 mld EUR, na wsparcie inteligentnych specjalizacji regionów oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Inteligentne specjalizacje to ustalane na szczeblu krajowym i regionalnym obszary tematyczne, kluczowe z punktu widzenia możliwości rozwoju Polski czy danego regionu, w związku z czym zakłada się, że to na tych właśnie tematach powinno koncentrować się wsparcie.