Nieruchomości

GreenPl.eu Invest Group to zespół ekspertów o bogatym, wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie inwestycji w nieruchomości. W skład naszej grupy wchodzą specjaliści, którzy uczestniczyli w wielu transakcjach ich nabycia i sprzedaży. Posiadamy niezbędną wiedzę i umiejętności, aby przeprowadzać procesy inwestycyjne pozwalające zwiększać wartość posiadanych gruntów – przede wszystkim podział nieruchomości oraz uzbrajanie ich w media i budowa infrastruktury towarzyszącej.

W ostatnich latach, ceny na rynku nieruchomości wykazywały tendencję wzrostową, a zainteresowanie utrzymywało się na wysokim poziomie. Wynika to przede wszystkim z wysokiego popytu w stosunku do podaży oraz jego atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. Zainteresowanie Polskim rynkiem nieruchomości wzrosło znacząco od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Polska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków do inwestycji w nieruchomości, charakteryzującym  się: dynamicznym rozwojem gospodarczym, licznymi zachętami inwestycyjnymi, lokalizacją w samym centrum Europy.

Według rankingu Banku Światowego „Doing Business 2015”, Polska zajęła 32 miejsce spośród 189 gospodarek z całego świata. Wysoka pozycja w rankingu oznacza, że otoczenie prawno-regulacyjne sprzyja inwestowaniu w nieruchomości. Przyciąga to firmy z całego świata i powoduje, że Polska jest postrzegana jako kraj, w którym warto inwestować i rozwijać biznes.

Dziś inwestorzy uważniej niż kiedykolwiek wybierają sposoby pomnażania kapitału. Niepewność światowej gospodarki sprawia, że jednymi z najbezpieczniejszych i najbardziej zyskownych inwestycji stały się nieruchomości rolne, którym, w przeciwieństwie do mieszkaniowych, udało się w ostatnich latach utrzymać trend aprecjacyjny. Istotnymi zaletami inwestowania w nieruchomości rolne są nie tylko minimalne ryzyko i atrakcyjna stopa zwrotu, ale także szeroka gama możliwości generowania zysków. Inwestycje w grunty to lokata, która pozwala na dochód znacznie przekraczający inflację, przez co chroni wartość kapitału. Najnowsze dane GUS pokazują, że ceny gruntów rolnych nie przestają rosnąć. Trend wzrostowy cen trwa już 8 lat, podczas których przeciętny roczny wzrost cen gruntów osiągnął poziom 18,4%. Tak sprzyjająca tendencja mogłaby powodować zagrożenie korekty cen, ale na razie takie ryzyko się nie pojawia, zwłaszcza że np. w niedalekiej Holandii cena ziemi wciąż jest blisko ośmiokrotnie wyższa niż w Polsce. 

Nie można zapominać o tym, że inwestując w nieruchomości rolne, nabywcy często wybierają grunty, których wartość może wzrosnąć dzięki zmianie przeznaczenia z rolniczego na budowlane. Posiadanie na własność działki gruntu umożliwia także aktywne czerpanie z niej korzyści finansowych m.in. poprzez wykorzystanie jej na potrzeby rekreacyjne, opłacalną dzierżawę pod farmy wiatrowe i solarne albo uprawę roślin z dopłatami z UE. Inwestycje w grunty są niezwykle opłacalne we wszystkich państwach Unii Europejskiej, ale różnorodna charakterystyka rynków i udogodnienie w postaci zniesionych granic, sprawiają, że inwestorzy niekiedy wolą lokować środki poza swoim krajem zamieszkania. Wyjątkowo atrakcyjnym obszarem dla obcego kapitału jest właśnie Polska.. Z dniem 2 maja 2016 roku, kiedy na terenie Polski wygasną prawne ograniczenia związane z nabywaniem przez inwestorów zagranicznych gruntów rolnych, nasz kraj stanie się wyjątkowo atrakcyjnym celem dla lokowania aktywów. 

Już teraz warto przygotować się na sytuację uwolnienia rynku nieruchomości rolnych choćby poprzez zawarcie umów przedwstępnych nabycia. Dlatego właśnie GreenPL.eu Invest Group uczyniła inwestycje w grunty rolne jednym z kluczowych obszarów swojej działalności. W skład naszej grupy wchodzą praktycy, którzy z powodzeniem uczestniczyli w wielu transakcjach nabycia i późniejszej sprzedaży ziemi. Nasi eksperci wiedzą, jak skutecznie podnosić wartość gruntów np. poprzez podział nieruchomości, uzbrajanie jej w media i budowę infrastruktury towarzyszącej. Jesteśmy właścicielami obszernych areałów na terenie całej Polski, a jeszcze więcej użytkujemy na zasadzie długoletniej dzierżawy. Wszystko to zapewnia nam silną pozycję negocjacyjną na poczet przyszłych inwestycji. Jesteśmy idealnym partnerem dla podmiotów, które pragną ulokować kapitał w bezpieczny i rentowny rynek nieruchomości.

Nieruchomości rolne to nie tylko tereny przeznaczone pod uprawę. Grunty rolne o niższej przydatności rolniczej mogą być przekształcone i wykorzystane również jako tereny rekreacyjne, przemysłowe, budowlane, komercyjne.

Kupując dużej powierzchni areały, inwestor może uzyskać atrakcyjnie niską cenę za hektar, natomiast po przeprowadzeniu podziału oraz inwestycji w uzbrojenie działki, możliwe jest dokonanie sprzedaży terenu po wyższej cenie. Zakup ziemi jest formą lokaty kapitału. Z uwagi na obserwowane od lat tendencje wzrostowe cen nieruchomości rolnych, przewidywany jest dalszy wzrost zysków z tego rodzaju inwestycji.

Ceny kilkusethektarowych  gospodarstw rolnych zaczynają się od 0,5 EUR za m2 ziemi. Pomimo tendencji wzrostowej, ceny ziemi rolnej w Polsce są co najmniej 2-3 krotnie niższe niż średnie ceny ziemi w ozostałych krajach Unii Europejskiej. Od 1 maja 2016 r. rynek gruntów zostanie otwarty dla cudzoziemców, którzy będą mogli nabywać ziemie rolne w Polsce. Według ekspertów przełoży się to na znaczący wzrost ich cen.

Wysoki popyt na grunty rolne jest w dużym stopniu efektem zakupów o charakterze inwestycyjnym. Kupując grunt w drugim kwartale zeszłego roku stopa zwrotu z inwestycji wynosiła średnio 24,2 proc. w skali roku. Spośród istniejących opcji, możemy wyróżnić pięć najkorzystniejszych wariantów inwestycyjnych w nieruchomości rolne w Polsce:

1.       Zakup ziemi i jej utrzymanie

Najprostszy scenariusz inwestycyjny polega na zakupie gruntu rolnego z zamiarem uzyskiwania korzyści na drodze wzrostu wartości nieruchomości w długim okresie. Obserwowany jest stały wzrost cen gruntów rolnych. Im mniejsza liczba dostępnych do nabycia nieruchomości, tym wyższe stają się ich ceny, nawet przy stałym poziomie popytu.

2.       Wykorzystanie na potrzeby rekreacyjne;

Praktycznie każda działka rolna, leśna czy budowlana może być gruntem rekreacyjnym, o ile jest położona w miejscu o walorach krajobrazowych przekraczających przeciętny poziom. Najbardziej opłacalną strategią inwestycyjną w tym zakresie jest zakup dużych powierzchni gruntów rolnych, a następnie ich podział na mniejsze działki. O atrakcyjności działki rekreacyjnej decyduje jej położenie. W Polsce największym zainteresowaniem nabywców cieszą się działki
z bezpośrednim dostępem do jeziora i lasu, blisko morza i w górach.

3.       Dzierżawa pod farmy wiatrowe, solarne lub biogazownie;

Inwestorzy  branży OZE poszukują do dzierżawy terenów wokół których nie występują przeszkody naturalne (np. drzewa) i antropogeniczne (wysokie budynki). W związku z powyższym można zaobserwować rosnące zainteresowanie długoterminowym użytkowaniem wybranych obszarów rolniczych, na podstawie umowy dzierżawy.

4.       Uprawa roślin z dopłatami z UE;

Kolejną możliwością zwiększenia potencjalnej stopy zwrotu z inwestycji w grunty rolne jest rozpoczęcie uprawy określonych roślin lub hodowli zwierząt. Przepisy wydane przez Radę Europejską dokładnie określają do jakich form działalności rolniczej można uzyskać dopłaty bezpośrednie. Wyróżnione zostały trzy programy, w ramach których wypłacane są środki pieniężne, są to: płatności obszarowe, programy rolnośrodowiskowe oraz dopłaty do materiału siewnego.

5.       Przekształcenie na grunt budowlany.

Jednym ze sposobów na zdecydowane zwiększenie potencjalnej stopy zwrotu z inwestycji jest zmiana kwalifikacji gruntu rolnego na działkę budowlaną. Strategia polegająca na nabywaniu nieruchomości rolnych zlokalizowanych w pobliżu dużych miast w długim okresie może okazać się bardzo skuteczna dla inwestorów.

Nieruchomości komercyjne to grunty przeznaczone pod obiekty o przeznaczeniu handlowym, biurowym, usługowym, sportowym, magazynowym i rozrywkowym. Na rynku polskich nieruchomości inwestycyjnych obserwuje się dynamiczny rozwój – tylko w pierwszej połowie 2015 r. zostało zawartych 21 transakcji o łącznej wartości 794 mln EUR, w tym 47% inwestycji dotyczyło nieruchomości biurowych, 34% nieruchomości handlowych, a ok. 19% nieruchomości przemysłowych i magazynowych.

1.       1. Nieruchomości pod zabudowę biurową

W 2014 r. w sektorze biurowym zawarto transakcje o łącznej wartości 1,69 mld EUR, co stanowi 41% wzrost w porównaniu do 2013 r.  Ostatnie dwa kwartały 2015 r. pokazały wyraźny trend wzrostowy liczby zawieranych transakcji. Aktywność rynku nieruchomości biurowych jest wysoka we wszystkich największych miastach Polski, jednak najbardziej zróżnicowaną ofertę, zarówno pod względem ilości jak i jakości, można znaleźć w Warszawie. Zauważalnym trendem jest również rosnące zainteresowanie miastami wojewódzkimi, gdzie wartość transakcji w porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększyła się o 108%, osiągając poziom prawie 406 mln EUR. Polska ma pozycję lidera w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej pod względem całkowitych zasobów biurowych. Duży popyt na rynku biurowym na terenie całego kraju jest spowodowany głównie napływem nowych i rozwojem już funkcjonujących w Polsce firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Inwestorzy poszukujący powierzchni biurowej w Polsce mają szeroką możliwość wyboru biur, zarówno patrząc od strony standardu technicznego jak i ceny. Obecnie 1,4 miliona m2 biur w dużych aglomeracjach pozostaje w aktywnej budowie, daje to szerokie spektrum możliwości inwestycyjnych.

2.     2.   Nieruchomości pod zabudowę handlową

W skali całej Polski, atrakcyjne są lokalizacje o niskim nasyceniu powierzchnią handlową lub takie, gdzie znajdują się przestarzałe centra handlowe, które można zastąpić  nowoczesnymi obiektami. Popularne są projekty łączące obiekty handlowe z obiektami użyteczności publicznej - dworcami autobusowymi i stacjami PKP. Całkowita wartość transakcji inwestycyjnych w segmencie nieruchomości handlowych w II kw. 2015 r. wyniosła ok. 110 milionów EUR. Wzrost transakcji w tym segmencie był niemal dwukrotny w stosunku do roku ubiegłego i przewiduje się, że trend wzrostowy będzie się utrzymywał.

3.       3. Nieruchomości pod zabudowę hotelową

W Polsce prężnie rozwija się baza konferencyjno-kongresowa, a w efekcie turystyka biznesowa. Największym zainteresowaniem ze strony inwestorów, poszukujących lokalizacji dla swoich obiektów, cieszy się niezmiennie Warszawa, jak również Wrocław, Kraków i Trójmiasto. W stolicy największym popytem cieszą się tereny zlokalizowane wzdłuż II linii metra, natomiast w innych miastach decyduje bliskość głównych dworców, lotnisk i arterii komunikacyjnych. Średnie ceny działek nadających się pod inwestycje hotelowe obecnie kształtują się na poziomie 130- 250 EUR za m2.

4.       4. Nieruchomości pod zabudowę przemysłową

Nieruchomości przemysłowe są to tereny dostosowane do określonego profilu prowadzonej działalności wytwórczej. W pierwszym kwartale 2015 r. wartość transakcji na rynku powierzchni przemysłowych osiągnęła rekordową kwotę 149 mln EUR, co stanowiło 34% wartości wszystkich inwestycji dokonanych w przedmiotowym okresie. Sprzyjający klimat makroekonomiczny, rozwój infrastruktury drogowej, pozytywne nastroje inwestorów, rosnące PKB przekładają się na dynamizację produkcji przemysłowej w Polsce.

5.      5.  Nieruchomości pod zabudowę przemysłową

W skali kraju dostępność dobrej jakości działek inwestycyjnych z uregulowaną formą prawną, dobrym przygotowaniem technicznym i komunikacją jest wysoka. Grunty inwestycyjne oferowane są zarówno przez prywatnych właścicieli, jak i deweloperów. Większość terenów pod zabudowę przemysłową jest dobrze przygotowana pod względem prawnym, planistycznym  i infrastrukturalnym. Średnia cena gruntu pod inwestycje przemysłowe to 130 - 160 zł za m2.