facebook

Green Energy

Fotowoltaika to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów globalnej gospodarki. Farmy solarne jako źródło energii cieplnej i elektrycznej posiadają uniwersalne zalety, które stanowią równocześnie impuls do ich rozwoju. Energia słoneczna jest powszechnie dostępna, a farmy solarne charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji. Liderem w pozyskiwaniu energii z elektrowni fotowoltaicznych jest Unia Europejska, która produkuje ponad 75% światowej energii słonecznej. Na terenie UE rynek solarny odnotowuje wzrost na poziomie 30% rocznie. 

Obecnie energia ze słońca stanowi już 1 proc. energii elektrycznej wytwarzanej na świecie. Jednocześnie 19 krajów dysponuje mocą zainstalowaną w fotowoltaice wystarczającą co najmniej do tego, by pokryć 1 proc. swojego zapotrzebowania na energię elektryczną. Przodują w tym względzie Włochy (7,9 proc. zapotrzebowania na energię pokrywa energia słoneczna), ponadto Grecja (7,6 proc.) i Niemcy (7 proc.).

W Polsce natężenie promieniowania słonecznego zawiera się w przedziale 900 – 1020 kWh/m2, dzięki czemu panują tu sprzyjające warunki dla rozwoju energetyki solarnej. Ten potencjał warto wykorzystać, szczególnie biorąc pod uwagę znaczącą pomoc w postaci dotacji i subwencji, na jakie liczyć mogą inwestorzy. UE od wielu lat przeznacza ogromną pulę środków finansowych na działania związane z wdrażaniem proekologicznych rozwiązań energetycznych oraz promocję odnawialnych źródeł energii. Globalnym inwestycjom w farmy solarne sprzyja także postęp technologiczny. Związany z nim spadek cen specjalistycznych technologii przyczynia się do coraz szerszego wykorzystania paneli słonecznych. Fotowoltaika nie wymaga już dużych nakładów finansowych, przez co staje się coraz bardziej konkurencyjna dla konwencjonalnych źródeł energii. Biorąc pod uwagę duży potencjał rozwoju farm solarnych w Polsce, sprzyjające wymogi unijne i obniżające się ceny technologii fotowoltaicznych, w najbliższych latach prognozuje się dynamiczny rozwój rynku energii słonecznej. Przewagą  farm solarnych nad większością inwestycji w sektorze energetycznym jest fakt, że nie wywierają one negatywnego wpływu na środowisko. Ponadto, mogą one powstawać na gruntach, których wykorzystanie do innych celów nie jest możliwe. 

Klaster Green Energy, działający w ramach GreenPL.eu Invest Group, zajmuje się inwestycjami w polski rynek fotowoltaiczny. Posiadamy niezbędne zaplecze technologiczne do budowy farm solarnych. Współpracujemy z instytutami i podmiotami technologicznymi w zakresie: produkcji komponentów fotowoltaicznych, produkcji kolektorów słonecznych, tworzenia dokumentacji budowlanych i biznesplanów, projektowania i budowy farm solarnych, pozyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń administracyjno-budowlanych, opracowywania innowacyjnych technologii pozyskiwania energii ze słońca, a także z inwestorami zainteresowanymi lokowaniem kapitału w farmy solarne.

Energetyka wiatrowa jest zdecydowanym liderem w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii na świecie. Analiza danych dotyczących tej gałęzi gospodarki wskazuje na utrzymywanie się stałego, corocznego wzrostu całkowitej mocy istniejących farm wiatrowych. W 2014 roku globalny rynek energii wiatrowej powrócił na ścieżkę wzrostu po wcześniejszym okresie spowolnienia w 2013 roku. Ponad 52 GW mocy zostało zainstalowanych na całym świecie, nieco więcej niż w 2013 roku (37 GW). Dynamika wzrostu wyniosła 41,4% w 2014 roku osiągając w sumie 371 GW mocy zainstalowanej na świecie.

Struktura branży OZE w Polsce obecnie skupiona jest wokół energetyki wiatrowej. Na koniec II kwartału 2014 roku w Polsce łączna moc elektrowni wiatrowych wynosiła 3727 MW. Porównanie polskiego rynku farm wiatrowych do europejskiego, a tym bardziej światowego, wskazuje, że nasz kraj czeka jeszcze długa droga w kierunku rozwoju tego rynku. Zgodnie z danymi prezentowanymi przez Urząd Regulacji Energetyki S.A. w Polsce, tak jak i na świecie, widoczny jest zdecydowany trend wzrostowy jeśli chodzi o całkowitą moc zainstalowanych turbin. Warto także zauważyć, że Polska charakteryzuje się wyjątkowo korzystnymi warunkami wiatrowymi, zarówno na południu, jak i na północy kraju, gdzie obszar Morza Bałtyckiego otwiera się na inwestycje w wiatrowe farmy morskie, oraz że ceny turbin wiatrowych systematycznie spadają ze względu na dynamiczny rozwój technologiczny. 

Dodatkowo za sprawą skutecznego systemu wsparcia inwestycji związanych z czystą energią, Polska od kilku lat uznawana jest za jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków produkcji energii wiatrowej. Wielkość energii elektrycznej wygenerowanej przez farmy wiatrowe z roku na rok prawie dwukrotnie wzrasta. W sumie wyprodukowały one energię pokrywającą prawie 2% rocznej konsumpcji energii w naszym kraju. Zgodnie z planami rządu do 2020 r. ten odsetek wzrośnie ponad dwukrotnie, do ok. 6,6 tys. MW. Liczba nowych inwestycji to w dużej mierze efekt programów unijnych, wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce, których głównym beneficjentem był dotychczas właśnie rynek farm wiatrowych. Na korzyść rozwoju tego sektora OZE w naszym kraju wpływają też unijne regulacje prawne, a zwłaszcza dyrektywy znoszące bariery administracyjne i prawne w przygotowaniu i realizacji tego rodzaju inwestycji.

GreenPL.eu Invest Group od lat z sukcesami realizuje projekty z zakresu farm wiatrowych w Polsce. Za działania w tym sektorze odpowiada Klaster Green Energy, który współpracuje z wieloma partnerskimi instytutami i podmiotami branżowymi, a także zajmuje się pozyskiwaniem inwestorów w polski rynek odnawialnych źródeł energii. Priorytetowe działania Klastra to wsparcie rozwoju firm funkcjonujących na rynku OZE, poprzez finansowanie innowacyjnych projektów, pozyskiwanie krajowych i zagranicznych inwestorów oraz podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i  lobbingu na rzecz rozwoju zielonej energetyki.

Prosument.f.pl

Energia  elektryczna jest nam niezbędna do życia. Używamy jej cały czas, niemal do wszystkich codziennych czynności. Jest ona tak powszechna, że zwykle o niej nie myślimy. Po prostu jest. O tym, jak jest niezbędna przekonujemy się dopiero, gdy jej dostawy są przerwane. Wtedy dopiero zastanawiamy się nad lukami w infrastrukturze i zarzucamy administracji państwowej braki inwestycji gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne.

Tymczasem komfort energetyczny możemy zapewnić sobie sami. Wystarczy zostać prosumentem, czyli jednocześnie producentem i konsumentem energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Nie ma miejsca na ziemi, w którym nie znaleźlibyśmy źródła dla siebie: słońce, wiatr czy woda. Korzyści są proste – tańsza energia, niezależność od korporacyjnych dostawców prądu, a w perspektywie wymierne zyski finansowe (nie tylko zaspokojenie własnych potrzeb, ale także możliwość odsprzedaży). Prosumentem może zostać każdy - nie trzeba mieć specjalnych pozwoleń czy koncesji, nie trzeba prowadzić własnej firmy, ani nawet posiadać własnego domu – wystarczy mieć zwykłe mieszkanie w bloku i odrobinę entuzjazmu do przekonania pozostałych członków wspólnoty mieszkaniowej. I co równie ważne, na instalację nie trzeba wydawać własnych oszczędności. Zapewnia to PROSUMENT, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program promujący zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej lub ciepła z odnawialnych źródeł energii.

Dotacje z programu są przeznaczone dla prosumentów, rozumianych jako osoby fizyczne, wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe lub też całe gminy. Warunkiem wsparcia jest by środki były wykorzystane dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Program obejmuje również wymianę istniejących instalacji na nowe, bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Finansowane są konstrukcje wykorzystujące źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, a także systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

W odpowiedzi na potrzeby klientów tego sektora stworzyliśmy platformę ProsumentPRO, dzięki której proces pozyskania dofinansowania oraz realizacji inwestycji odbywa się ekspresowo oraz redukuje zbędne koszty.

W obliczu nowych wyzwań rynku energetycznego Unia Europejska (UE) za jeden z celów postawiła sobie rozbudowę sektora odnawialnych źródeł energii. Budżet Polski na lata 2014-2020 wynosi ok. 82,5 mld euro.

Nasz kraj jest największym beneficjatem unijnych funduszy, a jednym z priorytetów dla wykorzystania funduszy  na lata 2014-2020 jest gospodarka niskoemisyjna. Na ten cel przeznaczono ponad 8 mld euro z 80 mld euro przyznanych Polsce w ramach Polityki Spójności. Ponadto  ponad połowa tej kwoty, czyli 4,5 mld euro dystrybuowana jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Tak wysoki napływ funduszy unijnych znacząco przyspieszy rozwój gospodarczy.

Klaster Green Energy posiada obszerną wiedzę na temat zasad prowadzenia inwestycji energetycznych i technologicznych oraz procedur związanych z pozyskiwaniem dofinansowania. Dzięki sprawnemu wykorzystaniu funduszy unijnych udało nam się wprowadzić w życie wiele innowacyjnych projektów. Dziś swoim doświadczeniem pragniemy wesprzeć naszych partnerów, którym zapewniamy kompleksową pomoc w wyborze odpowiedniego źródła finansowania, przygotowania wniosku dotacyjnego jak i pełnego nadzorowania projektu.

W ramach prowadzonej działalności nawiązujemy współpracę przede wszystkim z firmami działającymi w obszarze energetyki odnawialnej i innowacyjnych technologii. Jesteśmy nastawieni na długoterminową, korzystną kooperację z godnymi zaufania polskimi i zagranicznymi partnerami. Jesteśmy również otwarci na współpracę z inwestorami, którym zapewniamy profesjonalne wsparcie techniczne i merytoryczne.

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz wiedzy na temat realizacji projektów, jesteśmy w stanie podjąć obustronnie korzystną współpracę. Poszukujemy partnerów, którzy chcieliby wspólnie z nami rozwijać innowacyjne projekty energetyczne na terenie Polski.