facebook

Green Cars

Rosnąca świadomość ekologiczna oraz nowe unijne wymogi w zakresie przeciwdziałania anomaliom klimatycznym to zwiastun poważnych zmian, nastawionych na odnowę oblicza światowego transportu. Wobec kurczących się zasobów naturalnych już dziś powinniśmy podjąć zdecydowane kroki, by zapobiec grożącym nam niebezpieczeństwom. Jednym z nich jest rosnące uzależnienie od ropy naftowej, na której opiera się globalna gospodarka. Celem Klastra Green Cars jest dążenie do zakończenia dominacji tego surowca i przestawienie naszej cywilizacji technicznej na efektywne odbiorniki energii oraz ekologiczne środki transportu. Nie ulega bowiem wątpliwości, że era samochodów spalinowych powoli dobiega końca.

Troska o środowisko naturalne, nieustannie rosnące ceny ropy oraz ograniczone jej złoża, to główne czynniki, które przemawiają do producentów samochodów, zmuszając ich do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Należy zauważyć, że transport drogowy jest drugim co do wielkości źródłem emisji gazów cieplarnianych, odpowiedzialnym za 12% całej emisji dwutlenku węgla. Do najważniejszych zalet pojazdów elektrycznych bez wątpienia należą niskie koszty eksploatacji ze względu na eliminację akcyzowanych paliw płynnych oraz brak obiegu oleju. Pojazdy typu EV dodatkowo często są chłodzone powietrzem, co pozwala na jeszcze większe obniżenie wydatków. Między innymi z tego względu Komisja Europejska przyjęła strategię Transport 2050, która zakłada, że do roku 2050 z europejskich miast znikną niemal wszystkie samochody o konwencjonalnym napędzie, a zastąpią je auta elektryczne.

Powyższe dane potwierdzają, że samochód elektryczny jest przyszłością światowego rynku motoryzacyjnego. W Europie już od dawna można zaobserwować rosnący trend w sprzedaży ekologicznych pojazdów. Z badań przeprowadzonych przez Frost & Sullivan wynika, że najwięcej potencjalnych nabywców elektrycznych samochodów jest w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Niemczech. Bloomberg New Energy Finance (BNEF) opublikowała prognozę zapowiadającą, że sumaryczna sprzedaż EV i PHEV w USA może osiągnąć 9% w 2020 r. oraz 22% w 2030 r. Głównymi zaletami przemawiającymi na korzyść „zielonego transportu” są duży komfort jazdy, wynikający między innymi z jego bezgłośności i bezawaryjności, kilkakrotnie niższa cena przejechania każdych 100 km, a także brak emisji spalin. Należy do tego również dodać bezpieczeństwo ekonomiczne, gdyż zmiany cen energii elektrycznej są zdecydowanie bardziej przewidywalne od zmian cen ropy naftowej. Potencjalny nabywca takiego auta może również liczyć na ulgi i dopłaty.  

Klaster Green Cars stawia sobie za cel dbałość o środowisko naturalne, dlatego działamy na rzecz wdrażania ekologicznych rozwiązań technologicznych w obrębie branży motoryzacyjnej. Doskonała znajomość tego segmentu rynku, wynikająca z naszego wieloletniego doświadczenia, oraz szerokie grono wysoko wyspecjalizowanych ekspertów, to gwarancja powodzenia naszych inwestycji. Poza produkcją samochodów EV zajmujemy się też konwersją pojazdów z napędem spalinowym na elektryczny oraz budową infrastruktury ładowania. Wraz z naszymi partnerami biznesowymi będziemy wdrażać najnowsze technologie w zakresie rozwoju rynku pojazdów elektrycznych w Polsce. Ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów, które podzielają naszą wizję ekologicznego transportu. Jesteśmy nastawieni na długofalową i owocną współpracę.

Infrastruktura kształtuje mobilność, zatem kluczem do obniżenia emisyjności transportu oraz jego zależności od zasobów ropy naftowej są nie tylko nowe technologie w zakresie alternatywnych systemów zasilania pojazdów, ale również budowa niezbędnej infrastruktury zasilania pojazdów. Żadna zmiana systemowa nie będzie możliwa bez wsparcia stosownej sieci i jej inteligentnego wykorzystania.

Wprowadzenie na polski rynek pojazdów elektrycznych to ogromny krok naprzód. Nie można jednak zapomnieć infrastrukturze ich ładowania. Dostępność infrastruktury ładowania odgrywa bardzo istotną rolę w utrzymaniu dynamiki rozwoju rynku EV. Konieczne jest zapewnienie dużej ilości stanowisk ładowania, aby auta z napędem elektrycznym przestały pełnić rolę samochodu wyłącznie miejskiego. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze ładowania mały zasięg pojazdów elektrycznych przestanie być problemem przy dalszych podróżach.

Ładowanie pojazdów na chwilę obecną popularne jest w miejscach publicznych. Ładowarki stałoprądowe instalowane są w strategicznych lokalizacjach, umożliwiając uzupełnienie zapasu energii w akumulatorach w ciągu niespełna 30 minut. Ciekawym rozwiązaniem jest w tym przypadku instalowanie szybkich ładowarek zmiennoprądowych w miejscach, gdzie przeciętny użytkownik spędza nie mniej jak godzinę, np. parkingi przed kinami i centrami handlowymi.

Miasta i aglomeracje sukcesywnie, choć powoli, prowadzą działania zmierzające do rozbudowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Jednakże bez utworzenia sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych umożliwiającej przemieszczanie się w relacjach międzymiastowych, rozwój mobilności elektrycznej będzie znacznie ograniczony. Konieczne jest uzupełnienie sieci punktów ładowania w obszarach miejskich siecią międzyaglomeracyjną.

Stacje ładowania pojazdów mogą być wyposażone w jeden lub kilka punktów ładowania oraz posiadać wbudowane funkcje inteligentnego zarządzania energią. Do „kontaktu” z samochodem, jak i z siecią energetyczną wykorzystują one GSM/GPRS, dzięki czemu sprawdzenie dostępności stacji lub też przebiegu procesu ładowania nie stanowi najmniejszego problemu. Rozbudowa infrastruktury jest niezbędnym elementem zapewniającym komfort użytkowania aut z napędem EV. Co ważne, już dziś istnieje możliwość montażu takiej stacji w domu jednorodzinnym, na ścianie garażu lub jako zewnętrzny dystrybutor, co znaczenie ułatwia potencjalnemu użytkownikowi kontrolę nad poziomem naładowania akumulatorów.

W kontekście tych wyzwań XXI wieku, Klaster Green Cars należący do GreenPL.eu Invest Group stawia sobie za cel stworzenie i rozwój rynku samochodów elektrycznych Polsce oraz infrastruktury ich ładowania i obsługi. Dzięki międzynarodowemu know-how, uznanym ekspertom i połączonym doświadczeniom członków Klastra, zapewniamy wsparcie w każdym obszarze elektrycznej mobilności – od technologii budowy i konwersji pojazdów elektrycznych, poprzez najnowsze rozwiązania infrastruktury ładowania, po sprawdzone modele i formuły organizacyjne wykorzystywania pojazdów elektrycznych w biznesie i jednostkach administracji publicznej. Nasze doświadczenia doceniono nagrodą w konkursie „Innowacyjny Projekt”, organizowanym przez PARP za realizację projektu pt.: ” Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego”, w ramach którego wybudowano miedzy innymi 68 publicznych punktów ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Milecu i Warszawie oraz 20 garażowych punktów ładowania.

Aglomeracje miejskie szukają sposobu na rozwiązanie problemów związanych ze zmniejszeniem emisji CO2 do atmosfery. Powstają różne pomysły, miasta rozważają zamknięcie centrów miast dla aut, czy też rozbudowę miejsc parkingowych w strefach dojazdowych, gdyż około 40% ruchu w centrum, to ruch kierowców poszukujących miejsc parkingowych.

Alternatywą dla samochodów osobowych mają być komfortowe i często kursujące autobusy lub tramwaje. Wniosek nasuwa się jeden, aby zredukować  poziom emisji CO2 należy na miasto i transport patrzeć w sposób kompleksowy. Niewielu kierowców zdecyduje się przesiąść do komunikacji miejskiej, jeśli nie będzie ona gwarantować szybkiego i komfortowego czasu przejazdu. Wprowadzenie innowacyjnego systemu komunikacji w postaci rowerów miejskich lub też carsharingu aut elektrycznych jest rozwiązaniem tego problemu.

Idealnym przykładem wdrożenia ekologicznej komunikacji miejskiej są miasta, które postanowiły połączyć komunikację miejską z innowacyjnym systemem wynajmu rowerów publicznych, jako niskoemisyjnego środka transportu miejskiego. System ten może być uzupełnieniem komunikacji miejskiej poprzez łatwą integrację z wiatami przystankowymi i kartami miejskimi. Projekt służy jako najtańszy alternatywny niskoemisyjny środek transportu. Miejskie systemy rowerowe nie są już w naszym kraju czymś niezwykłym. Wypożyczając jednoślad na określony czas, nie musimy się martwić o jego utrzymanie i przechowywanie ani odstawiać w to samo miejsce, z którego go wypożyczyliśmy.

Stosowanie aut elektrycznych w przypadku systemów carsharingowych na świecie jest częstym, choć nie jedynym rozwiązaniem. Wśród zalet tej usługi na jednym z pierwszych miejsc wskazuje się ekologię, gdyż wdrożenie carsharingu aut elektrycznych idzie w parze z  realizacją pakietu klimatyczno-energetycznego narzuconego przez Komisje Europejską. Pomoże ono, m.in. w realizacji celu, jakim jest redukcja emisji CO2 o 20% do 2020 roku.

Dodatkowo carsharing w formie elektrycznej jest zwykle reklamą tego rodzaju aut. A posiadacze własnych samochodów elektrycznych często mogą bezpłatnie korzystać ze stacji ładowania pojazdów działających w systemie.

Transport stanowi fundament europejskiej gospodarki i społeczeństwa. Mobilność obywateli Unii Europejskiej wzmacnia rynek wewnętrzny i podnosi jakość życia, a transport towarów umożliwia wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Z analiz Komisji Europejskiej wynika jednak, że sektor transportu stanowi jednocześnie duże i wciąż rosnące źródło emisji zanieczyszczeń środowiska: hałasu, substancji szkodliwych dla organizmów żywych oraz gazów cieplarnianych, powodujących postępujące zmiany klimatyczne. Dlatego też Unia Europejska stawia przed krajami członkowskimi konkretne cele w zakresie ograniczania emisyjności w sektorze transportu i definiuje mierzalne wskaźniki sukcesu. Do 2030 roku emisja gazów cieplarnianych z transportu ma zmniejszyć się o ok. 20 % w porównaniu z poziomem z 2008 roku, a do 2050 roku redukcja emisyjności ma osiągnąć poziom co najmniej 60 % w stosunku do roku 1990. Aby to osiągnąć, prowadzone są intensywne działania, zwłaszcza poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii w zakresie alternatywnych metod zasilania pojazdów.

Wprowadzenie na rynek pojazdów elektrycznych wymaga rozbudowy sieci infrastruktury ładowania. Infrastruktura kształtuje mobilność i żadna duża zmiana nie będzie możliwa bez zapewnienia odpowiedniej sieci punktów ładowania i stworzenia narzędzi do jej inteligentnego wykorzystania. Inwestycje w budowę spójnej infrastruktury punktów zaopatrzenia w paliwa alternatywne wymagają wsparcia publicznego. W najbliższych latach wsparcie to będzie możliwe do uzyskania zarówno na poziomie Komisji Europejskiej, poprzez fundusze TEN-T, Fundusz Spójności, fundusze strukturalne oraz pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jak i na poziomie krajowym poprzez fundusze dedykowane jednostkom samorządowym i innowacyjnym technologiom.

Uzupełnieniem finansowania publicznego inwestycji w rozwój infrastruktury dystrybucji paliw alternatywnych jest finansowanie z funduszy inwestycyjnych, dedykowanych rozwojowi innowacyjnych technologii, takich jak GreenWay Fizan. Zakładaną misją Funduszu jest wkład w rozwój rynku innowacyjnych inwestycji w Polsce oraz zdobycie znaczącego w nim udziału. Filozofia inwestycyjna Funduszu zakłada aktywne i zdyscyplinowane zarządzanie aktywami, według ściśle określonych zasad. Innowacyjne podejście Green Way FIZAN do zmieniających się trendów rynkowych pozwala być rzetelnym partnerem dla Inwestorów, oferując im najwyższej jakości inwestycje oraz kompleksowe rozwiązania finansowe dostosowane do ich potrzeb. Dzięki połączeniu środków publicznych i prywatnych możliwy jest jakościowy przełom w rozwoju rynku pojazdów elektrycznych w Polsce.